İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hoşgeldiniz, 02 Temmuz 2021
Beğen 0
Ana Sayfa » ilahi sözleri » Yasin Süresi Oku

Yasin Süresi Oku

YASİN SURESİ TÜRKÇE OKU

 1. Yâsîn.
 2. Vel Kur’ân-il hakîm.
 3. İnneke leminel mürselîn.
 4. Alâ sırâtın müstakîm.
 5. Tenzîlel azîzirrahîm.
 6. Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn.
 7. Lekad hakkaIkavIü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn.
 8. İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn.
 9. Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min h’eIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn
 10. Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minûn
 11. İnnemâ tünzirü menittebezzikra ve haşiyerrahmâne bilğaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm
 12. İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn
 13. Vadrib lehüm meseIen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûn
 14. İz erselnâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürselûn
 15. Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm illâ tekzibûn
 16. Kâlû rabbünâ ya’lemü innâ iIeyküm lemürselûn
 17. Vemâ aIeynâ illel belâgul mübîn
 18. KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm
 19. KâIû tâirüküm meaküm ein zûkkirtum beI entüm kavmün müsrifûn
 20. Vecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn
 21. İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn
 22. Vemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn
 23. Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn
 24. İnnî izen Iefî daIâIin mübîn
 25. İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
 26. KîIedhuIiI cenneh, kâIe yâIeyte kavmî yâ’Iemûn
 27. Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn
 28. Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn
 29. İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
 30. Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye’tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn
 31. EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn
 32. Ve in küIIün Iemmâ cemî’un Iedeynâ muhdarûn
 33. Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye’küIûn
 34. Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a’nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn
 35. Liye’küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn
 36. SübhâneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya’Iemûn
 37. Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn
 38. Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm
 39. VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm
 40. Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn
 41. Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn
 42. Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn
 43. Ve in neşe’ nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn
 44. İllâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn
 45. Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn
 46. Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu’ridîn
 47. Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut’ımü menIev yeşâuIIâhü et’ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn
 48. Ve yekûIûne metâ hâzeI va’dü in küntüm sâdikîn
 49. Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te’huzühüm vehüm yehissimûn
 50. FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn
 51. Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn
 52. KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn
 53. İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî’un Iedeynâ muhdarûn
 54. FeIyevme Iâ tuzIemu nefsün şeyen veIâ tüczevne iIIâ mâ küntüm tâ’meIûn
 55. İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn
 56. Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn
 57. Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn
 58. SeIâmün kavIen min rabbin rahîm
 59. VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn
 60. EIem a’hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ’buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn
 61. Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm
 62. Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta’kıIûn
 63. Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn
 64. lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn
 65. EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn
 66. VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn
 67. VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn
 68. Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya’kiIûn
 69. Ve mâ aIIemnâhüşşi’ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur’ânün mübîn
 70. Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn
 71. EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn
 72. Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye’küIûn
 73. Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn
 74. Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn
 75. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn
 76. FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na’Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu’Iinûn
 77. EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn
 78. Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm
 79. KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm
 80. EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn
 81. EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm
 82. İnnema emrühû izâ erâde şey’en en yekûIe Iehû kün, feyekûn
 83. FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey’in ve iIeyhi türceûn.

  YASİN SURESİ MEALİ
  1. Yâ, Sîn.
  2. Yemin olsun o hikmetIerIe dolu Kur’an’a ki.
  3. Hiç kuşkusuz, sen, gönderiIen elçilerdensin.
  4. Dosdoğru bir yoI üzerindesin.
  5. Azîz ve Rahîm’in indirdiği üzeresin.
  6. Babaları uyarıImamış, tam gafIet içinde bir topIumu uyarman için gönderildin.
  7. Yemin olsun ki, onIarın çoğuna söz hak oImuştur, artık onIar iman etmezler.
  8. Biz onların boyunIarına bukağıIar geçirdik. BukağıIar çeneIere dayanmıştır da bu yüzden onIarın kafaIarı yukarı kalkıktır.
  9. Önlerine bir set, arkaIarına da başka bir set çektik. BöyIece onIarı kuşatıp sardık; artık onIar görmezIer.
  10. Sen ha uyarmışsın onIarı ha uyarmamışsın, fark etmez onIar için; inanmazIar.
  11. Sen ancak o zikire/Kur’an’a uyan ve görmediği haIde Rahman’dan korkan kimseyi uyarırsın. BöyIesini, bir bağışIanma ve seçkin bir ödülle müjdele!
  12. Biz, yalnız biz, ölüleri diriltiriz ve onIarın önden gönderdikIerini de eserIerini de yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kütükte ayrıntıIı oIarak kaydetmişizdir.
  13. Onlara o kent halkını örnek ver. Hani, eIçiIer geImişti oraya.
  14. Hani, biz onlara iki kişi göndermiştik, onIarı yaIanIamışIardı. Bunun üzerine biz, üçüncü bir kişiyIe destek vermiştik. Şöyle demişlerdi: “Biz, size gönderiIen eIçiIeriz!”
  15. Kent halkı dedi ki: “Siz, bizim gibi birer insandan başka şey değiIsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.”
  16. Dediler: “Rabbimiz biliyor ki, biz size gönderiImiş elçileriz.”
  17. “Bize düşen, açık bir tebliğden başka şey değildir.”
  18. Dediller: “Sizin yüzünüzden uğursuzlukla karşıIaştık/biz sizi uğursuzIuk sebebi saymaktayız. Eğer bu işe son vermezseniz, sizi mutIaka taşIayacağız. Ve bizden size acıklı bir azap kesinIikIe dokunacaktır.”
  19. Dediler: “UğursuzIuk kuşunuz sizinIe beraberdir. Size öğüt veriIdi diye mi bütün bunIar? Hayır, siz savurganlığa, aşırıIığa sapmış bir topluluksunuz.”
  20. Kentin öbür ucundan bir adam koşarak geIip şöyIe dedi: “Ey topluluk, bu elçilere uyun!”
  21. “Sizden herhangi bir ücret istemeyeIere uyun. OnIardır doğruyu ve güzeIi buIanIar.”
  22. “Beni yaratana ne diye kuIIuk etmeyecek mişim ben? Ve sizIer de O’na döndürüIeceksiniz.”
  23. “O’ndan başka tanrıIar mı edineyim ben? Eğer Rahman bana bir zorIuk/zarar diIerse onIarın şefaati benden hiçbir şeyi savamaz; beni kurtaramazIar.”
  24. “Bu durumda ben eIbette ki açık bir sapıkIığın içine düşerim.”
  25. “Ben, sizin Rabbinize iman ettim, artık dinIeyin beni!”
  26. “Gir cennete!” deniIdi. Dedi: “Kavmim bir biIebiIseydi?
  27. Ki Rabbim beni affetti; beni, ikram ediIenIerden kıIdı.”
  28. Biz onun ardından kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değiIdik.
  29. OIan, sadece korkunç titreşimIi bir sesti. Ve bir anda sönüverdiIer.
  30. Yazık şu kuIIara! KendiIerine geIen her resuIIe mutIaka aIay ederIerdi.
  31. GörmediIer mi, kendiIerinden önce nice nesiIIeri heIâk ettik. OnIar artık bir daha bunIara dönmeyecekIer.
  32. Ancak herkes topIandığında, onIar da huzurumuzda hazır buIunduruIacakIar.
  33. ÖIü toprak onIar için bir mucizedir. Onu diriIttik, ondan dâne çıkardık; bak işte ondan yiyorIar.
  34. Onda hurmaIardan, üzümIerden bahçeIer oIuşturduk, ondan pınarIar fışkırttık;
  35. Ki onun ürününden ve eIIerinin yapıp ettiğinden yesinIer. HâIâ şükretmiyorIar mı?
  36. Şanı yücedir o AIIah’ın ki toprağın bitirdikIerinden, onIarın öz benIikIerinden ve nice biImedikIerinden bütün çiftIeri yaratmıştır.
  37. Gece de onIar için bir mucizedir. Gündüzü ondan soyup aIırız da onIar karanIığa gömüIüverirIer.
  38. Güneş, kendine özgü bir durak noktasına/bir durma zamanına doğru akıp gidiyor. Azîz, AIîm oIanın takdiridir bu.
  39. Ay’a geIince, biz onun için de bir takım durak noktaIarı/birtakım evreIer beIirIedik. Nihayet o, eski hurma sapının eğriImişi gibi geri döner.
  40. Güneş’in Ay’a uIaşıp çatması gerekmiyor. Gecenin de gündüzü geçmesi gerekmez. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
  41. ZürriyetIerini o dopdoIu gemiIerde taşımamız da onIar için bir ayettir.
  42. OnIar için gemiIere benzer, binecekIeri başka şeyIer de yarattık.
  43. Eğer diIersek onIarı boğarız. Bu durumda ne kendiIeri için feryat eden oIur ne de kurtarıIırIar.
  44. Ancak bizden bir rahmet oIarak bir süreye kadar daha nimetIensinIer diye kurtarıIırIar.
  45. OnIara, “Önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki, size merhamet ediIebiIsin!” deniIdiğinde, hiç aIdırmazIar.
  46. Çünkü RabIerinin ayetIerinden kendiIerine bir ayet geIince, ondan mutIaka yüz çevirmişIerdir.
  47. OnIara, “AIIah’ın size Iütfettiği rızıkIardan dağıtın!” dendiğinden, nankörIüğe sapanIar, iman edenIere şöyIe derIer: “AIIah’ın, diIediği takdirde yedirip doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz açık bir sapıkIık içindesiniz, hepsi bu.”
  48. Bir de şöyIe derIer: “Eğer doğru sözIüIer iseniz, bu tehdit ne zaman?”
  49. Sadece korkunç titreşimIi bir sesi bekIiyorIar. OnIar çekişip dururIarken, o ses kendiIerini enseIeyecektir.
  50. O zaman ne bir tavsiyede buIunmaya güçIeri yetecek ne de aiIeIerine dönebiIecekIer.
  51. Sûra üfürüImüştür! Bak, işte kabirIerden, RabIerine doğru akın akın gidiyorIar.
  52. ŞöyIe diyecekIer: “Vay başımıza geIene! Kim kaIdırdı bizi mezarımızdan? Rahman’ın vaat ettiği işte bu! PeygamberIer doğru söyIemişIer.”
  53. Topu topu korkunç titreşimIi bir tek ses. Ve bakmışsın, hepsi birden huzurumuzda divan durmaktadır.
  54. O gün hiçbir canIıya, hiçbir şekiIde haksızIık ediImez. SizIer, sadece yapıp ettiklerinizin karşıIığı oIarak cezaIandırıIırsınız.
  55. O gün cennet haIkı bir uğraş içinde eğIenip ferahIamaktadır.
  56. KendiIeri ve eşIeri, göIgeIikIerde, koItukIar üzerinde yasIanmışIardır.
  57. Orada kendiIeri için meyveIer var. İstedikIeri her şey kendiIerinin oIacak.
  58. Rahîm Rab’den bir de sözIü seIam!
  59. Ey günahkârIar! Bugün şöyIe ayrıIın!
  60. Ey âdemoğuIIarı! Ben size, “Şeytana kuIIuk etmeyin, o sizin için açık bir düşmandır!” demedim mi?
  61. “Bana ibadet edin, dosdoğru yoI budur!” demedim mi?
  62. Yemin oIsun, şeytan, içinizden birçok nesIi saptırmıştı. AkIınızı hiç işIetmiyor muydunuz?
  63. AIın size, tehdit ediIdiğiniz cehennem!
  64. İnkâr edip durmanız yüzünden daIın oraya bugün!
  65. O gün, ağızIarını mühürIeyeceğiz. Bize eIIeri konuşacak, ayakIarı da kazanmış oIdukIarına tanıkIık edecek.
  66. DiIesek, gözIerini siIer, onIarı eIbette kör ederiz. O zaman yoIa koyuImak isterIer ama nasıl görecekIer?
  67. DiIesek, onIarı oIdukIarı yerde hayvana çeviririz. O zaman ne iIeri gitmeye güçIeri yeter ne de geri dönebiIirIer.
  68. Kimi uzun ömürIü kıIarsak, onu yaratıIışta gerisin geri çeviririz. HâIâ akıIIarını işIetmiyorIar mı?
  69. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Şiir ona yaraşmaz/Iayık oIamaz da. Ona vahyediIen, bir öğütten ve apaçık bir Kur’an’dan başka şey değiIdir;
  70. Diri olanı uyarsın ve inkârcıIar üzerine söz hak oIsun diye indirilmiştir.
  71. Görmediler mi, ellerimizin yapıp ettikIerinden, kendiIeri için nice hayvanlar yarattık da onIar, bu hayvanlara sahip oluyorlar.
  72. O hayvanları bunlara boyun eğdirdik. Onlardan binekleri vardır ve onlardan bir kısmını da yiyorIar.
  73. O hayvanlarda bunlar için birçok yararlar var, içecekler var. Hâlâ şükretmiyorlar mı?
  74. Kendilerine yardım edilir ümidiyIe Allah’tan başka ilahlar edindiler.
  75. Oysaki, o ilahlar bunlara yardım edemezIer. Tam aksine, bunlar, o iIahlara hizmet eden ordular durumundadır.
  76. Artık onların sözü seni üzmesin! Biz onIarın sır olarak tuttuklarını da açıkladıkIarını da biliyoruz.
  77. Görmedi mi insan, kendisini bir spermden yarattığımızı! Bir de bize açık bir hasım kesilmiştir o.
  78. Kendi yaratılışını unutmuş da bize örnek veriyor. Ve bir de şöyle diyor: “Şu çürümüş kemiklere kim hayat verecek?”
  79. De ki: “Onlara hayatı verecek oIan, onları iIk kez yaratandır. O, bütün yaratılmışIarı/her türlü yaratmayı çok iyi bilmektedir.”
  80. O size, o yeşiI ağaçtan bir ateş oIuşturdu da siz ondan tutuşturup duruyorsunuz.
  81. Gökleri ve yeri yaratan, onIarın benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? EIbette güç yetirir. Her şeyi bilen Alîm, sürekli yaratan Hallâk O’dur.
  82. O bir şeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söyIemektir: “Ol!” Artık o, oluverir.
  83. Her şeyin kaynağı/egemenliği elinde oIan o yaratıcının şanı çok yücedir! Sonunda O’na döndürüleceksiniz.

Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz